Huisregels


Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt⁄cliënt en de fysiotherapeut.
Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum.
Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt⁄cliënt.

Wanneer uw verzekering fysiotherapie vergoedt, informeer dan of onze praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wat de vergoeding bij een gecontracteerde en evt. bij een niet gecontracteerde fysiotherapie praktijk zal zijn. Heeft u dit jaar fysiotherapie, Mensendieck-Cesar of huidtherapie gehad, dan vallen zij allen onder uw totale budget voor fysiotherapie. Raadpleeg ten alle tijden uw polisvoorwaarden, u blijft hier zelf verantwoordelijk voor.

 

Eerste bezoek

Bij een eerste bezoek worden de klachten geïnventariseerd (intake) en vindt er een onderzoek plaats waarbij het kan voorkomen dat u zich gedeeltelijk dient te ontkleden. Vervolgens wordt een behandelplan met u besproken en een volgende afspraak gemaakt voor de start van de therapie. Indien nodig worden uw gegevens uitgewisseld met de huisarts en⁄ of verwijzend arts. Heeft u bezwaar, dan horen wij dit graag van u.

 

Afspraken

Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat afgezegd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht.

 

Huisregels

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.
Binnen de praktijk mag niet gerookt worden.
U wordt verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens de behandeling.
Huisdieren worden niet toegelaten uitgezonderd een Soho (Sociale Hulp Hond) of blindengeleide hond.

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over uw behandeling dan wel bejegening door uw fysiotherapeut of een van de overige personeelsleden hopen wij dat u dit aan de betreffende persoon of een van de overige personeelsleden meldt. Indien dit niet een bevredigende oplossing biedt, kunt u uw klacht melden bij het secretariaat klachtencommissie van het KNGF.

 

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een, registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegegvens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Dit reglement is hier ter inzage.